Deklaracja Zasad Wiary, Celów i Wartości

Kościół Chrystusowy w Rzeczypospolitej Polskiej

Źródłem naszych zasad wiary, celów oraz wartości jest Bóg, który poprzez swoje Słowo objawione w Biblii do nas, ludzi przemawia. To, w co i jak wierzymy oraz wynikające z tego cele i wartości, jednoczy nas jako chrześcijan skupionych w Kościele Chrystusowym w RP.

Po co istniejemy? (cel i główne zadania)

Kościół Chrystusowy istnieje, aby w oparciu o naukę Pisma Świętego i moc Ducha Świętego, kontynuować dzieło Pana Jezusa Chrystusa na ziemi.

Za główne zadania Kościoła Jezusa Chrystusa uznajemy:

  • - komunikowanie Ewangelii
  • - rozwijanie więzi wśród członków
  • - edukowanie i wychowywanie wiernych
  • - służenie zgodne z posiadanymi umiejętnościami i zasobami

Czym się kierujemy? (reguła podstawowa)

Nasz Pan i Mistrz, Jezus Chrystus, który jest naszym najwyższym autorytetem i wzorcem dał przykład, że prawda i miłość muszą być ze sobą powiązane. W naszej wspólnocie kościelnej trzymamy się reguły:

W zasadach jedność

Zachowujemy jedność w zasadniczych kwestiach wiary, jednoznacznie określonych w Piśmie Świętym.

W opiniach woloność

Szanujemy różnorodność opinii i poglądów w kwestiach drugorzędnych. Uznajemy prawo każdego chrześcijanina i każdej wspólnoty chrześcijańskiej do wolności w kwestii opinii i poglądów dotyczących spraw, które mogą być odczytywane z Biblii w sposób nie jednoznaczny.

We wszystkim miłość

We wszystkim okazujemy miłość, która jest najdoskonalszym spoiwem każdej wspólnoty ludzkiej.

W co wierzymy? (zasadnicze prawdy wiary)

Podobnie jak wierni większości kościołów chrześcijańskich za najbardziej podstawowe wyznanie wiary uznajemy Apostolskie Credo:

„Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen!”

Co cenimy? (wartości najwyższe)

Z wyznawanej wiary wynikają nasze wartości, z których najwyższe to:

Bóg

Najwyższą wartością jest dla nas sam Bóg, który w osobach Ojca, Syna i Ducha Świętego siebie samego ludziom objawia.

Ewangelia

Natchnione przez Boga prawdy ewangeliczne zaliczamy do najcenniejszych wartości dziedzictwa ludzkości. Są one dla nas miarą wartości życia i działania oraz wezwaniem do właściwych postaw względem Stwórcy i stworzenia.

Człowiek

Stworzenie człowieka na „Boże podobieństwo” czyni go wyjątkowym pośród wszelkich form życia. Uznanie tej wyjątkowości i niepowtarzalności sprawia, że życie ludzkie zaliczamy do wartości naczelnych.

Umiłowanie Boga, miłość bliźniego i oddanie Ewangelii jako DNA ewangelicznego chrystianizmu powodują, że zarówno w życiu osobistym jak i wspólnotowym dążymy do tego, aby na wzór Chrystusa Pana być: “Wierni Bogu, przyjaźni ludziom, oddani Ewangelii”